അഷ്വറന്‍സ് ഇംപ്ലിമെന്‍റേഷന്‍ ഡെസ്ക്
Assurance Implementation Desk

(Version 2.0)

AID Work Flow
Download Malayalam Font
Best Viewed with Mozilla Firefox ver 3.5 or above. If you have display problem, it may be because Kartika font is not installed. Download from the above link and install.

Assurance Implementation Desk (AID) System is a Web-enabled System for the efficient distribution, follow-up, implementation and monitoring of assurances made in the State Legislative Assembly. The purpose of the automated solution is to ensure the effective and timely implementation of the assurances given by the concerned Minister on the floor of the Legislative Assembly. The main stakeholders of AID System include Parliamentary Affairs Department, Kerala Legislative Assembly and Departments involved in implementing the assurances.


നിയമസഭയില്‍ നല്‍കിയ ഉറപ്പുകളുടെ ഫലപ്രദമായ നിര്‍വ്വഹണത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രീകൃത വെബ്-ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് "അഷ്വറന്‍സ് ഇംപ്ലിമെന്‍റേഷന്‍ ഡെസ്ക്". ഉറപ്പുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതും, അത് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതും, ഉറപ്പുകളില്‍മേലുള്ള നടപടിയും കാര്യക്ഷമമാക്കാന്‍ ഈ സോഫ്റ്റവെയര്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ പാര്‍ലമെന്‍റെറികാര്യ വകുപ്പ്, കേരള നിയമസഭ, ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ എന്നിവയാണ്.
Login
LoginName
Password

Enter the case sensitive characters as they are shown.
Designed and Developed by
National Informatics Centre,
Kerala State Centre.
Contents managed by Parliamentary Affairs Department,
Government of Kerala
Driving The Next Generation Government.